**pulls hair

— Charlie Puth (@charlieputh) November 21, 2021