No royalties from ANACONDA?!?!? 🤯🤯🤯🤯🤯 https://t.co/3tOZ07iPBv

— Chad Turner (@MrChadTurner) November 22, 2022